Actualitzacions de la renda en base a l’IPC

En els darrers mesos, l’augment desorbitat del preu de la llum i els carburants està afectant greument les economies familiars mitjançant un sobrecost en les factures dels subministraments bàsics, generant un empobriment que afecta massivament a una majoria social. Aquest augment descontrolat es reflecteix directament sobre la variació interanual de l’Índex de Preus del Consum (d’ara endavant IPC), que a hores d’ara ja se situa sobre el 8,7%. La situació esdevé més greu encara atès que molts arrendadors van aprofitar aquestes variacions per augmentar, via actualització anual, el preu dels lloguers, suposant pujades escandaloses. Des del 30 de març, però, el Govern ha aprovat una limitació de les pujades al 2%. El passat 25 de juny, va corroborar que aquestes pujades estarien limitades fins el 31 de desembre d’aquest any.

Malauradament, la majoria d’aquestes pujades són legals, perquè l’article 18 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) diu que la renda podrà ser actualitzada per l’arrendador o l’arrendatari cada vegada que es compleixi una anualitat de vigència del contracte, en els termes pactats entre les parts, sense que aquest augment pugui excedir el de l’actualització de l’IPC.

A continuació responem les preguntes més freqüents sobre les actualitzacions de la renda en base a l’IPC:

1. Com m’afecta el decret del govern que limita l’increment de lloguer al 2%?

Si el teu contracte compleix anualitat entre l’1 d’abril i el 31 de desembre, el teu arrendador no et pot exigir cap pujada que superi el 2% del preu del lloguer. Més enllà d’això, recorda que tota pujada de lloguer es injusta i, per tant, demana sempre que no et facin cap increment. Troba més info sobre aquesta qüestió en aquest article.

2. Tots els contractes poden actualitzar-se anualment segons l’IPC?

NO! El primer que cal tenir en compte és que si en el nostre contracte no s’hi recull cap pacte que faci referència a l’actualització de la renda, aquesta haurà de ser la mateixa durant tota la vigència del contracte. Si hem de signar un nou contracte, cal que ens assessorem i negociem per evitar que la propietat ens imposi una clàusula d’aquest tipus.

*EXCEPCIÓ! En els contractes signats entre el 6 de juny de 2013 i l’1 d’abril de 2015, encara que no hi consti clàusula d’actualització de la renda poden aplicar-nos l’actualització de l’IPC!

3. Cada quan ens poden actualitzar l’IPC?

Des de la data de signatura del contracte i fins a la seva fi, cada vegada que es compleixi un any de vigència.

4. Aquesta actualització es fa de forma automàtica?

NO! L’arrendador només ens podrà aplicar l’augment de l’IPC si abans ens ho comunica per escrit, indicant el percentatge d’alteració aplicat. Si en aquest escrit no s’hi acompanya el certificat de l’Institut Nacional d’Estadística que acrediti el percentatge indicat, podem exigir-lo a l’arrendador. Abans de fer efectiu l’augment ens l’haurà de presentar.

*ATENCIÓ! La Llei diu que serà vàlid notificar l’actualització de l’IPC en el mateix rebut de pagament del lloguer. Si ens han augmentat el preu, però no hem rebut cap notificació, cal que comprovem si hi apareix en el rebut anterior.

5. Amb quant de temps ens han d’avisar abans d’aplicar-nos la pujada?

La Llei diu que l’actualització es farà efectiva a partir de la mensualitat següent a la data en que hem rebut la notificació.

6. Ens poden cobrar augments de forma retroactiva?

NO! Posem un exemple: Si ens poden augmentar la renda des del mes de gener, però no ens ho comuniquen fins el dia 15 de febrer, la propietat perd l’oportunitat de cobrar les quantitats aplicables als mesos de gener i febrer.

*PERÒ COMPTE! El fet de comunicar-ho amb dos mesos de retard no treu que la propietat podrà aplicar-nos l’augment a partir de l’1 de Març.

Si ens han cobrat o ens volen cobrar quantitats referents a mensualitats anteriors, ens hi hem d’oposar. Aquí tens un exemple de carta per aquest cas:

Benvolguts,

He rebut la carta on m’anuncieu que s’incrementa [XX]€ mensuals la renda del lloguer de casa meva, al carrer [la teva direcció]. En aquest escrit també especifiqueu que l’augment s’aplica des del passat mes de [mes] i que en el proper rebut se’m cobraran les mensualitats pendents.

En primer lloc, sé que la possibilitat d’actualitzar la renda està recollida al contracte que vam signar, però us escric per demanar-vos que no s’apliqui. Ens trobem davant un augment altíssim de l’IPC, el més alt que hi ha hagut des del març del 1992. Aquest augment es deu principalment a la pujada del cost de l’electricitat (amb successius rècords històrics) i dels carburants (que repercuteix en el dels aliments), és a dir, que ja els estem patint cada mes. En canvi, ni l’increment en l’electricitat ni el dels carburants afecta l’arrendament d’un habitatge, que és el mateix i en les mateixes condicions que l’any anterior, o el servei d’administració d’aquest.

Mentre el cost dels béns i serveis bàsics per a la vida està pujant, els meus ingressos segueixen sent exactament els mateixos, penseu que actualment per poder pagar-vos la renda, hi destino cada mes un [XX]% del meu salari. Si a aquest percentatge li he d’afegir l’augment de l’IPC em veuré encara més ofegada.

En segon lloc, després d’haver consultat la Llei d’Arrendaments Urbans, he de dir-li que la renda actualitzada només serà exigible a l’arrendatari a partir del mes següent a aquell en que la part interessada ho notifiqui a l’altra per escrit. Com que no he rebut cap notificació fins el passat [mes], el cobrament de l’increment de les mensualitats anteriors a les que feu referència, no pot efectuar-se.

Per tots aquests motius entenc que s’ha de poder reconsiderar l’aplicació d’aquest increment en la renda.

Us sol·licito que traslladeu aquesta petició a la propietària del pis, la Sra. [Nom de la propietària], per qui probablement aquest increment no sigui significatiu com ho és per a la meva economia. Us agrairé moltíssim que tingueu en compte la meva petició, conscient del que estableix el contracte i apel·lant a la bona relació que hem tingut durant tot aquests anys.

Salutacions cordials,

[El teu nom]

7. Com podem saber si l’augment que ens volen aplicar és correcte?

Per saber si el percentatge que ens volen aplicar és el correcte, hem d’anar al web de l’INE i seleccionar el període d’actualització. Amb aquesta informació, l’eina ens dirà el percentatge exacte.

Posem un exemple: Imaginem que a dia 1 de desembre de 2021 es compleix un any des de que vam signar el contracte i la propietat ens ha enviat una carta dient que a partir del mes vinent ens actualitzarà l’IPC. Anem a veure si ho poden fer:

 1. El primer que fem és revisar el contracte de lloguer i cercar si existeix la clàusula que fa referència a l’actualització de la renda. Hi trobem el següent:
  “SEXTA.-REVISIÓN RENTA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, las partes contratantes convienen que durante la vigencia del arrendamiento, la renta se acomodará anualmente, en función de la variación porcentual del Índice General del Sistema de Índices de Precios de Consumo que fije el Instituto Nacional de Estadística, aplicando sobre aquella renta el porcentaje que represente la diferencia existente entre los índices que correspondan al período de revisión. Para la aplicación de la primera actualización se tomará como mes de referencia el de DICIEMBRE, y para las sucesivas el que corresponda al último aplicado.”
 2. Un cop revisat el contracte i vist que efectivament existeix la clàusula d’actualització, anem a al web de l’INE a comprovar quin és el percentatge que ens poden aplicar si estem pagant una renda de 800€:

  Dades:

  Captura de pantalla del web de l'INE

  Resultat:

  Captura de pantalla del web de l'INE

8. Puc evitar l’actuaització de la renda en base a l’IPC?

Un cop fetes totes les comprovacions, si veiem que l’actualització s’ajusta al que recull la llei, hem de negociar-ne la no aplicació. Cal tenir en compte que la norma permet que les parts puguin pactar actualitzacions, però en cap cas obliga a que es facin; per tant, no podem acceptar que sigui una imposició per part de l’arrendador.

Envia un correu a la propietat o a la immobiliària explicant els motius pels quals no podem acceptar l’augment:

Benvolguts,

He rebut per carta la notificació per la qual s’incrementa [XX]€ mensuals la renda del lloguer de casa meva, a [la teva direcció]. Sé que la possibilitat d’aquestes actualitzacions està recollida al contracte que vam signar, però us escric per sol·licitar que no s’apliqui aquest increment.

Ens trobem davant un augment altíssim de l’IPC, el més alt que hi ha hagut des del març del 1992. Aquest augment es deu principalment a la pujada del cost de l’electricitat (amb successius rècords històrics) i dels carburants (que repercuteix en el dels aliments), és a dir, que ja els estem patint cada mes. En canvi, ni l’increment en l’electricitat ni el dels carburants afecta l’arrendament d’un habitatge, que és el mateix i en les mateixes condicions que l’any anterior, o el servei d’administració d’aquest.

Mentre el cost dels béns i serveis bàsics per a la vida està pujant, els meus ingressos segueixen sent exactament els mateixos, penseu que actualment per poder pagar-vos la renda, hi destino cada mes un [XX]% del meu salari. Si a aquest percentatge li he d’afegir l’augment de l’IPC em veuré encara més ofegada.

Per tots aquests motius entenc que s’ha de poder reconsiderar l’aplicació d’aquest increment en la renda.

Us sol·licito que traslladeu aquesta petició a la propietària del pis, la Sra. [Nom de la propietària], per qui probablement aquest increment no sigui significatiu com ho és per a la meva economia. Us agrairé moltíssim que tingueu en compte la meva petició, conscient del que estableix el contracte i apel·lant a la bona relació que hem tingut durant tot aquests anys.

Salutacions cordials,

[El teu nom]

Si la resposta de la propietat o de la immobiliària és negativa o directament no et responen, vine al Sindicat de Llogateres! Si ens assessorem i estem organitzades, podem aconseguir-ho!