Què fer si no ens cobren el lloguer

Primer de tot, cal comprovar que ens hagin passat el rebut. Si no es així, podem fer una transferència. Hem de guardar el comprovant de la operació.


Si aquesta ve retornada, cal anar a una oficina de Correus i pagar el lloguer per GIR POSTAL. Aquest té un petit cost. És important, guardar TOTS els comprovants de pagament i tiquets que ens donin. Si podem fer una foto o escanejar-los molt millor.


Si al cap d’uns dies, el gir postal ve retornat, ho sabrem perquè ens arribarà una notificació de Correus, llavors és quan podem consignar el nostre lloguer al Jutjat. No abans.


En primer lloc, haurem de notificar via burofax, la consignació judicial que farem. Un cop enviat aquest document, anirem als Jutjats i portarem els documents següents:

  • Burofax abans esmentat
  • El gir postal refusat i tots els documents que així ho acrediten
  • Alguns dels últims rebuts de pagaments de lloguer
  • El numero de compte on volem pagar
  • Allà ens donaran un document que caldrà omplir amb les nostres dades (adjunt
    a continuació)

Després de la reforma de la Llei 15/2015, de Jurisdicció Voluntaria s’ha d’instar judicialment

Model per presentar als jutjats (PDF imprimible):