Política de privacitat

L’Associació Sindicat de Llogaters i Llogateres és el Responsable del tractament de les dades personals de l’usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa tant en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals com en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa se li facilita la següent informació del tractament.

RESPONSABLE

El responsable del tractament de les dades de caràcter personal és: L’ASSOCIACIÓ SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES amb CIF G-66992280 i domicili al c/ Casp 43, bx. 08010, Barcelona. Pot contactar amb nosaltres a través de sindicatdellogateres.org/contacta .

FINALITAT DEL TRACTAMENT

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals, a través dels diferents formularis propietat de ASSOCIACIÓ SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES a la disposició dels usuaris, responen, segons el cas concret, per a gestionar i atendre sol·licituds d’informació, dubtes, queixes, o suggeriments a les publicacions o a qualssevol serveis o activitats, actes o esdeveniments organitzats per ASSOCIACIÓ SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES. En concret, a sindicatdellogateres.org tractem les dades amb aquestes finalitats:

 • Tramitar les sol·licituds d’afiliació.
 • Tramitar les sol·licituds de voluntaris
 • Tramitar les sol·licituds dels serveis que ofereix el sindicat als seus afiliats
 • Resoldre les consultes, dubtes i suggeriments que ens puguis plantejar a través dels diversos mitjans de contacte posats a la teva disposició.
 • Gestionar la seva sol·licitud de recepció dels nostres comunicats, publicacions, butlletins electrònics
 • Formar part de la comunitat d’inquilines que es manifesta a través de l’Assemblea de #EnsQuedem, o de qualsevol altra que es constitueixi amb la finalitat de fomentar els llaços entre les inquilines
 • Conèixer l’opinió a través d’enquestes.

Trobaràs informació detallada en matèria de protecció de dades per a cada tractament en la informació ampliada.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que les necessitem a fi de poder utilitzar-los segons la finalitat per la qual van ser recaptades i segons la base jurídica del tractament dels mateixos d’acord amb la llei aplicable.

Mantindrem les seves dades personals mentre existeixi una relació o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació. Pots consultar el termini de conservació dels diferents tractaments en la informació ampliada.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades personals és:

 • Per compliment de la relació amb els socis. Pel compliment de diferents obligacions legals.
 • Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, gestionar consultes o sol·licituds
 • Amb el seu consentiment, per a l’enviament d’informació sobre l’associació.
 • L’oferta de serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte o la relació existent entre les parts.

 

Pot consultar les bases legitimadores dels diferents tractaments en la informació ampliada.

 

COM RECAPTEM LES SEVES DADES PERSONALS

Informació que vostè ens facilita
Recaptem les dades personals que vostè ens facilita a través de la nostra web, mitjançant formularis o camps a completar, inscripció en nostra newsletter o a través del correu electrònic. En el moment de recollida se l’informarà de la nostra política de protecció de dades.

Informació que recaptem de les seves visites en la nostra web
Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web, ja sigui perquè vostè ens facilita aquesta informació de manera activa o es trobi simplement navegant en la nostra web. Aquesta informació es recapta a través de cookies. Per a més informació consulti la política de cookies.

EXACTITUD DE LES DADES

D’altra banda, amb la finalitat que els dades que consten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir actualitzats. De manera que, a aquest efecte, hauràs de realitzar els canvis, directament, quan així estigui habilitat o comunicant-se, per mitjà fefaent a l’ASSOCIACIÓ SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES.

TIPUS DE DADES QUE TRACTEM

 • Dades d’associacions, plataformes, entitats, mercantils privades, empreses publiques. Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, i el seu tractament per a estudis desenvolupats per el sindicat.
 • Dades d’afiliats, voluntaris i simpatitzants. Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació, així com per a informar els subscriptors de les activitats, serveis i campanyes de l’associació, enviar-los informació periòdica de l’activitat del sindicat, invitacions a esdeveniments i conferències i de l’impacte del nostre treball.
 • Dades de contacte. Tractem les seves dades recollides a través del formulari de contacte per a la gestió de les seves consultes dirigides a l’assessoria, documentació, formació, publicacions i representació.
 • Dades d’assistents a cursos i altres activitats organitzades per el sindicat. Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, enviar informació sobre els serveis, cursos, activitats i esdeveniments d’interès del sindicat.
 • Dades de candidats. Tractem aquestes dades amb la finalitat de seleccionar la seva sol·licitud i gestionar la seva participació en els processos de selecció de personal duts a terme per l’associació, així com enviar informació sobre els serveis, activitats formatives i esdeveniments d’interès del sindicat.
 • Dades de donants. Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals i enviar informació sobre els serveis, activitats i esdeveniments d’interès del sindicat.
 • Dades de ponents i col·laboradors. Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals, i enviar informació sobre els serveis, activitats formatives i esdeveniments d’interès del sindicat.
 • Dades de cookies. Podem utilitzar cookies quan l’usuari navega per les diferents pantalles i pàgines de la nostra web amb la finalitat de reconèixer als usuaris per a poder oferir-los un millor servei i més personalitzat. No obstant això, referent a això l’usuari podrà controlar el nivell de seguretat del seu equip mitjançant l’opció corresponent que tingui el seu programa navegador.

DESTINATARIS

Les dades personals es comunicaran quan sigui necessari a una altra fundacions o organitzacions per a finalitats administratives internes.

L’ASSOCIACIÓ SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES comunica les dades personals a prestadors de serveis que puguin actuar com a encarregats de tractament de dades. Aquestes terceres empreses només tenen accés a les dades personals necessàries per a dur a terme el servei. Se’ls exigeix que mantinguin en confidencialitat la seva informació personal i no poden utilitzar-la de cap altra forma que aquella que els hem sol·licitat. Així mateix es poden comunicar dades entre les diferents plataformes i col·lectius que lluiten pel dret a l’habitatge, sempre basat en el consentiment exprés que ens manifesti l’usuari.

L’ASSOCIACIÓ SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES en tenir una base de dades unitària, pot comunicar les dades de les afiliades de les seccions sindicals que conformen la família inquilina en l’àmbit territorial de la Catalunya.

L’ASSOCIACIÓ SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES, amb la finalitat d’elaborar estadístiques, podrà proporcionar certa informació sobre l’usuari de manera dissociada a tercers.

DRETS DELS USUARIS

1. Quins drets li emparen en relació al tractament de les seves dades?

 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Dret a oposar-se al tractament Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat

Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a l’execució del contracte.

Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L’ASSOCIACIÓ SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i els mantindrem degudament bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals. Igualment, l’interessat té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar-lo significativament.

Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que li incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que els hi enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

2. Quan respondrem a la seva sol·licitud?

Respondrem a les seves peticions com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

3. Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de les seves subscripcions o aportació de dades.

4. On ha de dirigir-se per a l’exercici els seus drets?

Per a l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà remetre carta amb totes les seves dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix dirigint-se a l’ASSOCIACIÓ SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES, adreça C/ Casp Núm. 43 baixos, 08010- Barcelona o a través de sindicatdellogateres@gmail.com.

5. Vostè té dret a reclamar?

Quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, té dret a presentar reclamació davant l’Autoritat Nacional de Control, a aquest efecte ha de dirigir-se davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

MESURES DE SEGURETAT

Finalment s’informa que l’ASSOCIACIÓ SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES adoptarà en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives adequades, a fi de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.

COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació de la nostra organització. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades preguem el faci de la forma a dalt indicada o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic sindicatdellogateres@gmail.com.

INFORMACIÓ AMPLIADA TRACTAMENT D’AFILIACIÓ

Qui es responsabilitza del tractament de les teves dades personals?

L’afiliació és un acte voluntari i es realitzarà a través de la web o bé en format de paper, independentment del lloc en què la mateixa es produeixi, ja que passarà a formar part d’una única base de dades, sense perjudici que les diferents seccions sindicals que es formin en cada àrea territorial tingui accés als dato s dels afiliats que formin part d’aquesta, passant a ser responsables de la utilització que dels mateixos facin.
Per tot l’anterior, els responsables del tractament d’afiliació seran cadascuna de les organitzacions detallades: Secció sindical de Badalona, secció sindical de Sant Cugat, secció. Sindical de Girona, secció sindical de L’ Hospitalet, secció sindical de Cornellà, secció sindical de Rubí.

Perquè tractem les teves dades personals?

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals responen per a:

 • Manteniment de la relació com a persona afiliada conforme a les finalitats establertes en els estatuts.
 • Exercici dels drets i compliment dels deures reconeguts estatutàriament.
 • Gestió administrativa i de cobrament de quotes segons modalitat triada.
 • Finalitats estadístiques i històriques.
 • El manteniment de la comunicació mitjançant l’enviament d’informació d’interès sindical per via postal o electrònica necessari per al compliment del fi afiliatiu.
 • Enviament de comunicacions amb informació sobre acords de col·laboració amb tercers

Per quant temps conservem les teves dades?

 • Les dades personals proporcionades es tractaran durant la relació d’afiliació.
 • Durant el termini de 5 anys per a possibles recuperacions des de la data de baixa, sempre que no hagi exercit el dret de supressió.
 • Es mantindrà limitat el seu tractament durant el temps legalment establert per a complir amb les obligacions estatutàries o legals, fiscals i comptables
 • Amb finalitats històrics i estadístics.

Quina és la base jurídica que legitima (habilita) el tractament de les teves dades?

L’ASSOCIACIÓ SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES està legitimada per a a el tractament de dades personals sobre la base de la seva activitat legítima com a associació obligant-se a la confidencialitat de les dades personals comunicats al sindicat. L’acte d’afiliació constitueix el consentiment exprés per al seu tractament, amb la finalitat sindical i de gestió, així com amb finalitats estadístics i històrics

A qui podem cedir o comunicar les teves dades?

En cap cas podrà realitzar-se la cessió d’aquestes dades, tret que mediï autorització expressa de la persona afiliada a persones físiques o jurídiques La persona afiliada pot triar la forma de pagament de la quota sindical. Si desitja pagament a través de domiciliació bancària, es comunicarà a l’entitat indicada en l’ordre de domiciliació.
Als encarregats de tractament que prestin serveis a *SLL. En aquest cas se signaran els corresponents contractes d’encarregats de tractament que inclouran totes les obligacions legals que recull la normativa de protecció de dades. Exemple de categories d’encarregats de tractament són empreses de manteniment de sistemes informàtics, empreses de serveis de comunicacions i el correu electrònic, empreses de distribució de revistes i publicacions o impremtes per a l’emissió de carnets o empreses d’auditoria.

Quins són els teus drets en protecció de dades?

En tot cas podràs exercitar els drets que t’assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals. Aquest dret consisteix a obtenir informació sobre si en *SLL estem tractant les teves dades o no i en cas afirmatiu, l’accés a la informació de les dades i termini de tractament, així com les finalitats i destinataris.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació en el cas que les dades siguin inexactes o incompletes.
 • Dret a la supressió de les teves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Aquest dret consisteix en el fet que obtinguis la limitació del tractament de les teves dades que realitza el responsable.

Podràs exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia de la teva D.N.I especificant quin d’aquests sol·licites sigui satisfet, i remesa a l’adreça: Per a l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà remetre carta amb totes les seves dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix dirigint-se a l’ASSOCIACIÓ SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES, adreça C/ Casp Núm. 43, 08010- Barcelona o a través de sindicatdellogateres@gmail.com.

En cas de considerar vulnerat el teu dret a la protecció de dades personals, podràs interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

INFORMACIÓ AMPLIADA TRACTAMENT DE SERVEIS JURÍDICS

Perquè tractem les teves dades personals?

La recollida i tractament de les dades personals responen a la finalitat de gestionar i atendre l’assessorament jurídic o sindical sol·licitat, realitzar les accions que resultin necessàries per a la defensa jurídica i correcte compliment de l’encàrrec realitzat, així com la gestió de cobraments associats al servei prestat. Així mateix, per a realitzar estudis a fi de millorar la qualitat dels nostres serveis, a través d’enquestes de satisfacció.

Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades relatives a l’expedient que s’obrís per l’assumpte encomanat es conservaran pel temps en el qual prescriguin les accions derivades i, en el seu cas, es doni per finalitzat davant l’organisme competent. El termini de conservació de les dades relatives a honoraris o minutes (factures), en condició de Client i/o Afiliat, serà conforme al qual obliga a tenir la informació comptable i fiscal de la mercantil, davant requeriment de l’entitat pública competent (Agència Tributària o òrgans jurisdiccionals). No obstant això, l’expedient podrà conservar-se per raons d’interès d’estudi o anàlisi de precedents per a resolució de casos posteriors.

Quina és la base jurídica que legitima (habilita) el tractament de les teves dades?

Les dades són tractades sobre la base de la relació contractual de prestació del servei i la realització d’enquestes de satisfacció, i amb base en l’interès legítim del Responsable, per a atendre els drets dels afiliats i oferir un servei de qualitat. Podran tractar-se categories especials de dades (dades relatives a la salut, i altres dades sensibles), quan el tractament sigui necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

A qui podem cedir o comunicar les teves dades?

Les dades seran cedides o comunicats, en el seu cas, als Jutjats o Tribunals, Procuradors, Lletrats, Notaris, Registradors, Perits, Forces i Cossos de Seguretat, i aquells la participació o la posada en coneixement de la qual sigui pertinent o necessària, per a la gestió de l’assumpte [judicial o extrajudicial] encomanat.

Quins són els teus drets en protecció de dades?

En tot cas podràs exercitar els drets que t’assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades, i que són:

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals. Aquest dret consisteix a obtenir informació sobre si en *SLL estem tractant les teves dades o no i en cas afirmatiu, l’accés a la informació de les dades i termini de tractament, així com les finalitats i destinataris.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació en el cas que les dades siguin inexactes o incompletes.
  Dret a la supressió de les teves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament. Aquest dret consisteix en el fet que obtinguis la limitació del tractament de les teves dades que realitza el responsable.

Podràs exercitar tals drets mitjançant sol·licitud acompanyada d’una fotocòpia de la teva D.N.I especificant quin d’aquests sol·licites sigui satisfet, i remesa a l’adreça: Per a l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà remetre carta amb totes les seves dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix dirigint-se a l’ASSOCIACIÓ SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES, adreça C/ Casp Núm. 43, 08010- Barcelona o a través de sindicatdellogateres@gmail.com.

INFORMACIÓ AMPLIADA TRACTAMENT DE “CONTACTA”

Qui es responsabilitza del tractament de les teves dades personals?

Entitat: ASSOCIACIÓ SINDICAT DE LLOGATERS I LLOGATERES
Adreça: C/ Casp Núm. 43, baixos 08010- Barcelona
Adreça web: https://sindicatdellogateres.org/
Contacte Email: sindicatdellogateres@gmail.com

Perquè tractem les teves dades personals?

Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar el seu dubte o qüestió

Per quant temps conservem les teves dades?

Les dades seran conservades pel temps que precisi l’atenció de la petició.

Quina és la base jurídica que legitima (habilita) el tractament de les teves dades?

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en el consentiment explícit manifestat en l’enviament del seu dubte o qüestió.

A qui podem cedir o comunicar les teves dades?

Les teves dades no seran cedits, excepte obligació legal.

Quins són els teus drets en protecció de dades?

En tot cas podràs exercitar els drets que t’assisteixen, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

Si continues navegant per aquest lloc web, acceptes utilitzar les galetes. Més informació.

La configuració de les galetes d'aquesta web està definida com a "permet galetes" per poder oferir-te una millor experiència de navegació. Si continues utilitzant aquest lloc web sense canviar la configuració de galetes o bé cliques a "Acceptar" entendrem que hi estàs d'acord.
Política de cookies

Tanca